[Return]  [Bottom[Last Update]
Posting mode: Reply
(Reply to 22239)
  • First time posting? Check out our site rules and FAQ.
  • Supported file types are: AVIF, GIF, JPG, PNG, WEBM, WEBP.
  • Maximum file size allowed is 4096 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • View catalog
Show or hide post box

Watch Thread
Hide Thread
Expand All Images
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 14608094877.png - (148.86KB, 450x450, tmp_12735-133325722725139720287.png)
tmp_12735-133325722725139720287
Here's a thread that I wish existed back when I first came here. The test thread: use it to learn how to sage, use it to test your trips, use it to learn how to format text, whatever.

Try to sage while using it though, we're a containment thread on the containment board, there's no reason for this to be on the front page.
Delete Post
Report Post
Warning: Do Not Excavate This Thread
Delete Post
Report Post
[cursive]Moe[/cursive]
Is there a list of these formatting commands somewhere? I really doubt this one is valid
Delete Post
Report Post
>>22244
I for italic
B for bold
spoiler for spoilers
Are those I imagine you'd use the most on this site.

Other than that:
u for underline
s for strike-through
are the only ones I remember off the top of my head. I think they're called BBS Code or something like that.
Delete Post
Report Post
>>22245
[spoiler]Those are the only ones that work here, as far as I know.[/spoiler][/spoiler]
Delete Post
Report Post
>>22244

>Is there a list of these formatting commands somewhere?

The F.A.Q. on the home page, but >>22245 already listed all of them anyway.
Delete Post
Report Post
>>22247
>>22246
>>22245
Then how the shit did Kirakishou and YAF manage that fancy "Moe" in every fucking thread ever that they did?
Delete Post
Report Post
>>22251
????????????????????????????????'???? ???????????????? ????????????????????????????????????, ????????????????????????.

http://lingojam.com/CursiveTextGenerator
Delete Post
Report Post
>>22252
???? ???????????????? ????????????
Delete Post
Report Post
The Pleasure of Being Cummed Inside
Delete Post
Report Post
Typing with a touch screen sucks.
Delete Post
Report Post
>>22255
It's even worse when your phone is overheating and on battery saver mode. Trying to open the fucking message field crashed my phone like three times
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 146172940049.png - (396.64KB, 1154x770, 130939609533.png)
130939609533
???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????


???????????????????????????? 123
???????????????????????? ????????????

This is bullshit
Delete Post
Report Post
>>22287
Alright, round 2
Delete Post
Report Post
You know since this is here, I might as well ask: how does one get a tripcode? I've seen plenty of authors here with them, but what do they put into the name field to actually get them?
Delete Post
Report Post
>>22289
You put a "#triphere" after your name. It will generate a string of letters and numbers after.

For example, the name I have is "NAMEFAGGOT#namefag" - go try it out.
Delete Post
Report Post
>>22290
>>22289
Do remember that secure tripcodes are for jerks, however.
Delete Post
Report Post
Testing, 1, 2
Delete Post
Report Post
Well, how do we sage? The one time I tried it, it didn't really work.
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 146179969428.png - (17.10KB, 609x417, how2sage.png)
how2sage
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
>Testing something of no importance whatsoever


A big̨͔̹̝̤ h e a p of ţ̥̪͎̭̗̱͚̲e̻̙͖̪̙͕͍s̤̜̺̘̞̺̞̀t̷̢̝̜̝̳͕͙̪i̶̗͟n̷̩͇̳͔̗̘̭̯̲g̴̡͇̰̹͎̣͜
Delete Post
Report Post
>>22328
Dude, your test is spilling out. Might wanna clean that up before it leaves a stain.
How do you do that, btw?
Delete Post
Report Post
>>22330
The power ofZ̵̛͇̫̱̣͎͎͖ͣ̓ͭ͟a̵̢̺̠̲̦̰̝̻͆̋͗̑̀̅̍͝ͅl̸̰̝̟̝ͦ̿ͨͤͨ̊̓̀g̛̺̫̫ͥ̾̓̏͗̕o͙ͤ̃̄̊̈̆ͣ!̹̦̊̀!

h͙̫̫͕͢t͍͎̺̘t̛̹p͖̞͇:̲͙̩/̯̤͓̥̺́/҉͇͔̦̙ẁ̳̝̱̪͎̼w̥̙̝͇̣w̴̗̘ͅͅ.̺ee̛̮̝e̫̞͓m͚̺̠̬͙̭o̠̺̣̫̹.̫̰̳͕̜͎̦̕n͙͎̝͖͖̯eț̝̹̭͇͍/̵̭̫
Delete Post
Report Post
>>22331
okay i just wanted to see if it'd still link using that

http://www.eeemo.net/
Delete Post
Report Post
holy shit I thought this site was dead

apparently not though, everyone's just too shy to post without sage wew
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
Testing, Testing, 1, 2
Delete Post
Report Post
>>22335
BBCode doesn't work in the subject field
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
[̰̞̱̹̑͆ͨ͗͐̅ͮ͡s̹̺͉̹̑̅̂́͌̋͂p͒̅ͪͥ͐͗ȏͥͯ̿̿̚i̛̗͎̙̜̠̦ͪľ͚͊e̩͓̤͐ͩ̎r̙͎̣͑͐̋̈́̎̊]̫̗̒̾̍̐̍ͤͅAl̗͇̯̩͋͋̊̈́̇ͬw̨̫̙̲͎̔̉ͤͥ̀͑a̟͓̜͓̜͔͐̉̇̀ͧ̈́͢ỷ̝̱ͥͬ͒ͭ̄͟s̸̱͉ͩ̽[̹̏̊͑ͣ͌̋̇/͇̜̬̱̔ͧs
̮̲̓̓̆͆̌p̭̭͝o̺̺̯͕͎͔͑̽͊̂̽̔͡i̧͚͈̞̼̩͖̤l̛̈́̓͒̋ͤ̾ͫe̖̟̦̱̹̤͇̐̑r͚͈͋]̪[̜̹̬̯̮̰̆̃̏̽͐͡s̡̖̅͗ͥͥ̚p͏̼̥o̭͕̝̹ͩͦ͡ị̬̹̼̩̬̗ͨ́͊̈́̃̚l̹̥̼̑̾ͧͫ̾eͯ͋̑̈̌̐r̳̤̙̯͓͊̐͝]̮̺̓̉̒̏͘ ͕̜ͭ͂̀̔̅͞w͔̮͍̙ͮͤͫ̒͐̍ͫ͡ī̂̏̈t̮̰ͮ͋̐͜ḣ̳̿̋ͯ̅[͖̫̯̀/̺͓̦̼̰͖̿s̭̜ͪ̆p̡̗̺̏ͭ̈ȏ͚̦̂ȉ̹̜̘̙͍l̠̲̝͖͖̋͊ͫ́e̱͎̟͔̤ͫ̃͊̿͂ͤͯ́r̸̲̮͎͙͗͊]̯̰̭̞͙͉͍ͨͮ̚[͔̦̪͓̼ͭ̑ͯͅs̢͎̣̘̣̲̜̑̇͗p̦̫̻̐͐ͨ́̅
̗̲̹̹oͭ̄͌ͧ̅̈́̿ͅi̝̇̕ͅľ̸͔͍̣̪̟̔̾̿̈͐e̸̺̬̳̩ȓ̛̘̃̉̋̊]̧͚ ̩̝̙ͨ̋͋͂ͣy̤̭̼̋̈ͤ͒ͩ̀̇o͗̿ǘ̦̝̿!̖̬̤̭̱̀̈[͛ͬ̿̈́̒̀/͔͈̤̣̝̠̆ͤ͌́s̤̗̭̯̞̉̏͆ͪp̛̖͍͈̹͚̗̈́ͦͤͣ̽̚o̙̦̲̯͈̤̼͐͂̎͗̚i͛̀͛ͦ̐̃͟l҉̭̩̖̹ͅę͈͊̌ͦr̭͚̪͚̤]̢̹̦̌̒̾̔
Delete Post
Report Post
❄☜????❄ ????⚐????❄ ????☹☜✌????☜ ✋☝☠⚐☼☜
Delete Post
Report Post
fucking none
Delete Post
Report Post
Time stamp test.
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 146956819433.png - (570.87KB, 850x575, The things she will not cut are next to her.png)
The things she will not cut are next to her
I'm not typing enough E's to fill this... I'll test the email elsewhere.
Delete Post
Report Post
its 2:30 were I am, what is site time?
Delete Post
Report Post
Non-breaking space test. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delete Post
Report Post
That was not really helpful or informative at all. I'm going to try again.
Delete Post
Report Post
One  last  try, but I'm guessing they just don't work. Might as well test some other spaces while I'm at i t​.
Delete Post
Report Post
Juuust one more try with U+202F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Delete Post
Report Post
>>22603
Okay so I think that worked. Also it looks like the maximum length for a word is 150 characters and then Kusaba or whatever adds in a linebreak.
Delete Post
Report Post
I'm a moron. It's just Word not playing nice.
Making sure one last time: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delete Post
Report Post
Testing~
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
t[spoiler]e[spoiler]s[spoiler]t[/spoiler][/spoiler][/spoiler]
Delete Post
Report Post
>>22663
Wha... what were you trying to achieve here?
a spaced spoiler?
Delete Post
Report Post
>>22664

Maybe a spoiler inside another set of them?

eg. words in spoiler set one, words in spoiler set two words in spoiler set one.

As far as I know, it doesn't work.
Delete Post
Report Post
It worked on 4chan's textboards (RIP). Guess modified Kusaba doesn't handle bbcode the same way.
Delete Post
Report Post
WHY DO YOU NOT LET ME POST THP? WHY?! I WISH TO VOTE DAMNIT!
Delete Post
Report Post
Let's see if tabbing works, shall we?
It could be useful...
Delete Post
Report Post
>>22869
Dang. No tabbing for me.
How about using six spaces instead?
Delete Post
Report Post
what is site time v/s my time anyway? 6pm here
Delete Post
Report Post
It was about 23 when you posted that it was 6. As such, I think that makes it about a 29 hour difference, give or take 24 hours.
Delete Post
Report Post
>>23021
Five hour difference for you east coasters.
Delete Post
Report Post
>>23023
Yep. I could have figured it out by voting and noting the time, but I wanted a record for when I inevitably forget.
Delete Post
Report Post
Argentina 17:00
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
trip test
Delete Post
Report Post
checking links to the archives: >>/th/94836
Delete Post
Report Post
<spoiler> Test </spoiler>

test
Delete Post
Report Post
>>23105
Forgot to sage here. Sorry.
Delete Post
Report Post
[hr]
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
Did I get banned or something? I want to vote, but get redirected to the front page.
Delete Post
Report Post
>>23123
Wait that worked. What the hell.
Delete Post
Report Post
testing
Delete Post
Report Post
Posting
Delete Post
Report Post
cock
Delete Post
Report Post
>>23182

Creative
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
TESTING I'M AN IDIOT
Delete Post
Report Post
>>23234

You realize that testing that is more than a little suspicious, right?
Delete Post
Report Post
like this right? sage
Delete Post
Report Post
<spolier>Hi</spoiler>
<b>Hi</b>
Delete Post
Report Post
sage
>>23258
Exactly. Just like that. It has to be in all fields. Recent update to futaba.
Delete Post
Report Post
testing
Delete Post
Report Post
Hi
hello
no
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 150111914032.jpg - (221.04KB, 1024x1024, 1500840832144.jpg)
NSFW image
best
Delete Post
Report Post
>>23276

Cute kitty.
Delete Post
Report Post
mega-test
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 150148183249.gif - (88.99KB, 426x318, tumblr_lw9t15NWoM1r3woif.gif)
tumblr_lw9t15NWoM1r3woif
image test
Delete Post
Report Post
【womp】
Delete Post
Report Post
e
e
 e
e
Delete Post
Report Post
>>23320
What sorcery is this?
Delete Post
Report Post
full
 width
spaces
Delete Post
Report Post
Testing.
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 150507142876.png - (105.80KB, 427x254, Akyuu Hieda.png)
Akyuu Hieda
Testing of tripcode, sage, and image posting. Also BBCode.
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
4:14 PM what is site time
Delete Post
Report Post
Linking nothing or something. I also did a sage fish before this, so technically false update to this thread.

>>99999
>>23467
>>/th/999999
>>/th/198100

If I crash the site, I apologize.
Delete Post
Report Post
test test
Delete Post
Report Post
testtesttest!”
Delete Post
Report Post
testtesttest!”
Delete Post
Report Post
___testtest___test!”
Delete Post
Report Post
clock3
Delete Post
Report Post
spacing
spacing

spacing
Delete Post
Report Post
I am a massive faggot
Delete Post
Report Post
test spoiler
Delete Post
Report Post
what "the fuck" or “what”
''’’ don’t you —- forget about me
‘’ don't you
Delete Post
Report Post
Ignore this
Delete Post
Report Post
tripcode
Delete Post
Report Post
oh boy
Delete Post
Report Post
forgot how to mark spoilers [spoiler]
[spoiler] making sure

Delete Post
Report Post
strike
Delete Post
Report Post
Testing, testing...
Delete Post
Report Post
tripcode test
Delete Post
Report Post
•Something
Delete Post
Report Post
• Something else
Delete Post
Report Post
testing;;;

testing;;;
Delete Post
Report Post
testing
Delete Post
Report Post
testing
Delete Post
Report Post
_░_▒_▓_
Nothing to see here, move on.
Delete Post
Report Post
aaa
Delete Post
Report Post
bbb
Delete Post
Report Post
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delete Post
Report Post
Does
it

work like
this ?
Delete Post
Report Post
I forget how these things work sometimes.
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
Test
Delete Post
Report Post
sorta a test
Delete Post
Report Post
Hey, neat.

Coin flip: heads!
Delete Post
Report Post
How many of these can I have, though?

Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!
Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails!
Coin flip: tails!
Coin flip: tails!
Coin flip: tails!
Delete Post
Report Post
Aw. Flipping again to confirm.
Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!
Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!
Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!
Delete Post
Report Post
Coin flip: tails!

wow there is indeed a character counter
Delete Post
Report Post
Coin flip: tails!

hmm, seem to be seeing tails a lot
Delete Post
Report Post
Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails!
Delete Post
Report Post
a b c d e f
Delete Post
Report Post
Rolling 1d20 => 3 Rolling 1d20 plus 1 => 10 Rolling 1d20 plus 2 => 22

am i doing this right
Delete Post
Report Post
Rolling 1d6 plus 2 => 5

LADY LUCK BE KIND
Delete Post
Report Post
More tests
Delete Post
Report Post
you know the drill, tests
Delete Post
Report Post
Invalid dice roll!
Delete Post
Report Post
Invalid dice roll!
Rolling 1d51 => 20
Invalid dice roll!
Delete Post
Report Post
Rolling 1d61 => 61
Rolling 1d71 => 46
Rolling 1d81 => 9
Rolling 1d91 => 62
Delete Post
Report Post
Rolling 1d100 minus 72 => 16
Delete Post
Report Post
Alrighty then.
Rolling 1d100 minus 72 => -54
Rolling 1d100 minus 72 => 22
Rolling 1d100 minus 72 => -18
Delete Post
Report Post
x: Rolling 1d60 minus 30 => -11
y: Rolling 1d60 minus 30 => 26
z: Rolling 1d16 minus 4 => 0
Delete Post
Report Post
test post
Delete Post
Report Post
File
Removed
test post again
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 154303922236.png - (1.38KB, 800x600, rumia1.png)
rumia1
help
Delete Post
Report Post
is this worky
Delete Post
Report Post
or this one
Delete Post
Report Post
[red]test[/red]
[r]test[/r]
Delete Post
Report Post
Coin flip: tails!
Delete Post
Report Post
Coin flip: heads!
Coin flip: heads!
Coin flip: tails!
Coin flip: tails!
Coin flip: heads!
[coinflip]
[coinflip]
[coinflip]
Delete Post
Report Post
Coin flip: heads!
Rolling 1d6 => 1
Delete Post
Report Post
epic test time
epic
Delete Post
Report Post
huh
Delete Post
Report Post
Your text is black!
Delete Post
Report Post
do it werk
Delete Post
Report Post
Dusk users ONLY
Delete Post
Report Post
Oh, s it BBCode too?
Delete Post
Report Post
another test
Delete Post
Report Post
THP machine br0ke
Delete Post
Report Post
smelly dumb phonepost scum
Delete Post
Report Post
test me baby one more time
Delete Post
Report Post
test me daddy yet again
Delete Post
Report Post
testttt
Delete Post
Report Post
Testing
Delete Post
Report Post
one more time
Delete Post
Report Post
Test
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 156338458784.png - (166.76KB, 591x332, __imaizumi_kagerou_tom_and_jerry_and_etc_drawn_by_.png)
__imaizumi_kagerou_tom_and_jerry_and_etc_drawn_by_
This is a test.

Testing testing.

Wow, it sure is big in here.
>>24316
Delete Post
Report Post
Nobody mind me.
Delete Post
Report Post
Coin flip: tails!

Rolling 6d2 plus 3 => 10 (1, 1, 1, 2, 1, 1, Rolls: 7)
Delete Post
Report Post
do it werk
Delete Post
Report Post
asdf
Delete Post
Report Post
testttt
Delete Post
Report Post
sage
Delete Post
Report Post
humanism
Delete Post
Report Post
test
[timer=19/11/04 17:00+1]
Delete Post
Report Post
test

<jailbait>
Delete Post
Report Post
[jailbait] take care PI talk to ya later
[PI] You too good night
Delete Post
Report Post
<test>
Delete Post
Report Post
“‘Curly quote test,’ the fledgling writer said.”
Delete Post
Report Post
sage doesn't work anymore
Delete Post
Report Post
Does it work this way?
Delete Post
Report Post
I'm the invisible man
I'm the invisible man
Incredible how you can
See right through me
Delete Post
Report Post
This the right amount of hiddenness?
Delete Post
Report Post
No, that's too bright
Delete Post
Report Post
sage still works rite
Delete Post
Report Post
sage goes in the option field
Delete Post
Report Post
Invalid dice roll!

how the fuck does this work
Delete Post
Report Post
testy test
Delete Post
Report Post
(ds[k,n])²
Delete Post
Report Post
* * *
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscivelit, sed quia non-numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipitlaboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui inea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non-provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non-recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat…
Delete Post
Report Post
* * *
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscivelit, sed quia non-numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipitlaboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui inea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non-provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non-recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat…
Delete Post
Report Post
* * *

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscivelit, sed quia non-numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipitlaboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui inea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non-provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non-recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat…
Delete Post
Report Post
test test test test test
test test test test test
test test test test test
test test test test test
Delete Post
Report Post
text
>test
text

Delete Post
Report Post
CLMNP htest
CCNC htest
CCDNR htest
Delete Post
Report Post
てs
Delete Post
Report Post
work, motherfucker
Delete Post
Report Post
it worked like this rite????
Delete Post
Report Post
 test test
test test
test test
Delete Post
Report Post
 test test
 test test
Delete Post
Report Post
Test
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
the quick yellow fox, overheated due to inadequate cooling.
Delete Post
Report Post
[spoilers]Test[/spoilers]
Delete Post
Report Post
>>24785
[spoilers] I swear I am not an idiot [/spoilers]
Delete Post
Report Post
I would like to correct that
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 162379095255.png - (60.46KB, 691x503, Screenshot from 2021-06-15 16-01-12.png)
Screenshot from 2021-06-15 16-01-12
For future reference, there is a button right next to 'Reply' labelled 'Preview'. You can use this for the exact thing you're using this thread for.

If that button doesn't show for whatever reason, check your settings (top-right corner), as shown in the picture.
Delete Post
Report Post
>>24788
Thanks kind stranger.
Delete Post
Report Post
green
Delete Post
Report Post
Hmm lemme try

Italics

[b] Bold [/bold]

spoiler

Coin flip: tails!

[r 1d6]

[red] Text [/red]

Wonder if this will work
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
[/spoiler] I am food [/spoiler]
Delete Post
Report Post
I am food?
Delete Post
Report Post
(sentence)
Delete Post
Report Post
Now if I'm right, this should work...
Delete Post
Report Post
Testing spoiler text.
Delete Post
Report Post
Normal text
italic text (?)
Or is [i]this[/italics] it?
Delete Post
Report Post
Testing tripcode
Delete Post
Report Post
Curious if bb code actually works in the name/subject fields.
Delete Post
Report Post
Testing mobile posting
Delete Post
Report Post
Waltzing Matilda, Waltzing Matilda,

you'll come a-Waltzing Matilda with me
Rolling 4d6 => 14 (6, 3, 1, 4)Coin flip: tails!
Delete Post
Report Post
Testing html code.
Delete Post
Report Post
Just checking.
Delete Post
Report Post
test
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 163979427527.jpg - (726.17KB, 1280x905, test.jpg)
NSFW image
test
Delete Post
Report Post
testing strikethrough

testing spoiler
Delete Post
Report Post
[4]
Delete Post
Report Post
Rolling 1d4 => 3
Delete Post
Report Post
[color=#3e1818][/color]qwewqewqewqeqwe
Delete Post
Report Post
testing
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 166140688037.png - (51.79KB, 174x151, peek.png)
peek
In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content. Lorem ipsum may be used as a placeholder before final copy is available. It is also used to temporarily replace text in a process called greeking, which allows designers to consider the form of a webpage or publication, without the meaning of the text influencing the design.

Lorem ipsum is typically a corrupted version of De finibus bonorum et malorum, a 1st-century BC text by the Roman statesman and philosopher Cicero, with words altered, added, and removed to make it nonsensical and improper Latin.

Versions of the Lorem ipsum text have been used in typesetting at least since the 1960s, when it was popularized by advertisements for Letraset transfer sheets.[1] Lorem ipsum was introduced to the digital world in the mid-1980s, when Aldus employed it in graphic and word-processing templates for its desktop publishing program PageMaker. Other popular word processors, including Pages and Microsoft Word, have since adopted Lorem ipsum,[2] as have many LaTeX packages,[3][4][5] web content managers such as Joomla! and WordPress, and CSS libraries such as Semantic UI.[6]
-wikipedai

nested

test
Delete Post
Report Post
In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content. Lorem ipsum may be used as a placeholder before final copy is available. It is also used to temporarily replace text in a process called greeking, which allows designers to consider the form of a webpage or publication, without the meaning of the text influencing the design. Lorem ipsum is typically a corrupted version of De finibus bonorum et malorum, a 1st-century BC text by the Roman statesman and philosopher Cicero, with words altered, added, and removed to make it nonsensical and improper Latin. Versions of the Lorem ipsum text have been used in typesetting at least since the 1960s, when it was popularized by advertisements for Letraset transfer sheets.[1] Lorem ipsum was introduced to the digital world in the mid-1980s, when Aldus employed it in graphic and word-processing templates for its desktop publishing program PageMaker. Other popular word processors, including Pages and Microsoft Word, have since adopted Lorem ipsum,[2] as have many LaTeX packages,[3][4][5] web content managers such as Joomla! and WordPress, and CSS libraries such as Semantic UI.[6]
Delete Post
Report Post
test post primum
Delete Post
Report Post
test post tertium
Delete Post
Report Post
6d10
Delete Post
Report Post
ababaRolling 6d10 => 37 (9, 3, 8, 4, 9, 4)
Delete Post
Report Post
Image Source
Delete Image
Delete Post
Report Post
File 166854077224.png - (338.10KB, 864x864, 4692.png)
4692
Coin flip: heads![timer=22/12/25 09:09-9]
Delete Post
Report Post
[style color=#B2B2B2]attempt﹏2[/style]
Delete Post
Report Post


This isn't the greatest test in the world. This is just a tribute.
Delete Post
Report Post

Delete Post
Report Post
 Well this is looking worse by the post.
Delete Post
Report Post
███████

One last time.
Delete Post
Report Post

Delete Post
Report Post


܁܂𐩐۰
Delete Post
Report Post
⁅⁆⁅⁆⁅⁆⁅⁆⁅⁆⁅⁆
Delete Post
Report Post
Because preview seems broken for me.
Delete Post
Report Post
remembering my trip code
Delete Post
Report Post
testing
Delete Post
Report Post
Testing
Delete Post
Report Post
once more, with feeling
Delete Post
Report Post
Is everything melting down?
Delete Post
Report Post
test
Delete Post
Report Post
testing
Delete Post
Report Post
aa
Delete Post
Report Post
Coin flip: tails!
Delete Post
Report Post
help me i am stuck inboard.php stepbro
[Return]  [Top]- Took 0.03s -
Thread Watcher x
Reply toX