[Return]  [Bottom[Last Update]
Posting mode: Reply
(Reply to 22239)
  • First time posting? Check out our site rules and FAQ.
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG, WEBM, WEBP.
  • Maximum file size allowed is 4096 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • View catalog
Show or hide post box

 ►
Hide Thread
Watch Thread
Expand All Images
File 14608094877.png - (148.86KB, 450x450, tmp_12735-133325722725139720287.png) [iqdb]
22239
Here's a thread that I wish existed back when I first came here. The test thread: use it to learn how to sage, use it to test your trips, use it to learn how to format text, whatever.

Try to sage while using it though, we're a containment thread on the containment board, there's no reason for this to be on the front page.
Warning: Do Not Excavate This Thread
[cursive]Moe[/cursive]
Is there a list of these formatting commands somewhere? I really doubt this one is valid
>>22244
I for italic
B for bold
spoiler for spoilers
Are those I imagine you'd use the most on this site.

Other than that:
u for underline
s for strike-through
are the only ones I remember off the top of my head. I think they're called BBS Code or something like that.
>>22245
[spoiler]Those are the only ones that work here, as far as I know.[/spoiler][/spoiler]
>>22244

>Is there a list of these formatting commands somewhere?

The F.A.Q. on the home page, but >>22245 already listed all of them anyway.
>>22247
>>22246
>>22245
Then how the shit did Kirakishou and YAF manage that fancy "Moe" in every fucking thread ever that they did?
>>22251
????????????????????????????????'???? ???????????????? ????????????????????????????????????, ????????????????????????.

http://lingojam.com/CursiveTextGenerator
>>22252
???? ???????????????? ????????????
The Pleasure of Being Cummed Inside
Typing with a touch screen sucks.
>>22255
It's even worse when your phone is overheating and on battery saver mode. Trying to open the fucking message field crashed my phone like three times
File 146172940049.png - (396.64KB, 1154x770, 130939609533.png) [iqdb]
22287
???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????


???????????????????????????? 123
???????????????????????? ????????????

This is bullshit
>>22287
Alright, round 2
You know since this is here, I might as well ask: how does one get a tripcode? I've seen plenty of authors here with them, but what do they put into the name field to actually get them?
>>22289
You put a "#triphere" after your name. It will generate a string of letters and numbers after.

For example, the name I have is "NAMEFAGGOT#namefag" - go try it out.
>>22290
>>22289
Do remember that secure tripcodes are for jerks, however.
Testing, 1, 2
Well, how do we sage? The one time I tried it, it didn't really work.
File 146179969428.png - (17.10KB, 609x417, how2sage.png) [iqdb]
22304
test
>Testing something of no importance whatsoever


A big̨͔̹̝̤ h e a p of ţ̥̪͎̭̗̱͚̲e̻̙͖̪̙͕͍s̤̜̺̘̞̺̞̀t̷̢̝̜̝̳͕͙̪i̶̗͟n̷̩͇̳͔̗̘̭̯̲g̴̡͇̰̹͎̣͜
>>22328
Dude, your test is spilling out. Might wanna clean that up before it leaves a stain.
How do you do that, btw?
>>22330
The power ofZ̵̛͇̫̱̣͎͎͖ͣ̓ͭ͟a̵̢̺̠̲̦̰̝̻͆̋͗̑̀̅̍͝ͅl̸̰̝̟̝ͦ̿ͨͤͨ̊̓̀g̛̺̫̫ͥ̾̓̏͗̕o͙ͤ̃̄̊̈̆ͣ!̹̦̊̀!

h͙̫̫͕͢t͍͎̺̘t̛̹p͖̞͇:̲͙̩/̯̤͓̥̺́/҉͇͔̦̙ẁ̳̝̱̪͎̼w̥̙̝͇̣w̴̗̘ͅͅ.̺ee̛̮̝e̫̞͓m͚̺̠̬͙̭o̠̺̣̫̹.̫̰̳͕̜͎̦̕n͙͎̝͖͖̯eț̝̹̭͇͍/̵̭̫
>>22331
okay i just wanted to see if it'd still link using that

http://www.eeemo.net/
holy shit I thought this site was dead

apparently not though, everyone's just too shy to post without sage wew
test
Testing, Testing, 1, 2
>>22335
BBCode doesn't work in the subject field
test
[̰̞̱̹̑͆ͨ͗͐̅ͮ͡s̹̺͉̹̑̅̂́͌̋͂p͒̅ͪͥ͐͗ȏͥͯ̿̿̚i̛̗͎̙̜̠̦ͪľ͚͊e̩͓̤͐ͩ̎r̙͎̣͑͐̋̈́̎̊]̫̗̒̾̍̐̍ͤͅAl̗͇̯̩͋͋̊̈́̇ͬw̨̫̙̲͎̔̉ͤͥ̀͑a̟͓̜͓̜͔͐̉̇̀ͧ̈́͢ỷ̝̱ͥͬ͒ͭ̄͟s̸̱͉ͩ̽[̹̏̊͑ͣ͌̋̇/͇̜̬̱̔ͧs
̮̲̓̓̆͆̌p̭̭͝o̺̺̯͕͎͔͑̽͊̂̽̔͡i̧͚͈̞̼̩͖̤l̛̈́̓͒̋ͤ̾ͫe̖̟̦̱̹̤͇̐̑r͚͈͋]̪[̜̹̬̯̮̰̆̃̏̽͐͡s̡̖̅͗ͥͥ̚p͏̼̥o̭͕̝̹ͩͦ͡ị̬̹̼̩̬̗ͨ́͊̈́̃̚l̹̥̼̑̾ͧͫ̾eͯ͋̑̈̌̐r̳̤̙̯͓͊̐͝]̮̺̓̉̒̏͘ ͕̜ͭ͂̀̔̅͞w͔̮͍̙ͮͤͫ̒͐̍ͫ͡ī̂̏̈t̮̰ͮ͋̐͜ḣ̳̿̋ͯ̅[͖̫̯̀/̺͓̦̼̰͖̿s̭̜ͪ̆p̡̗̺̏ͭ̈ȏ͚̦̂ȉ̹̜̘̙͍l̠̲̝͖͖̋͊ͫ́e̱͎̟͔̤ͫ̃͊̿͂ͤͯ́r̸̲̮͎͙͗͊]̯̰̭̞͙͉͍ͨͮ̚[͔̦̪͓̼ͭ̑ͯͅs̢͎̣̘̣̲̜̑̇͗p̦̫̻̐͐ͨ́̅
̗̲̹̹oͭ̄͌ͧ̅̈́̿ͅi̝̇̕ͅľ̸͔͍̣̪̟̔̾̿̈͐e̸̺̬̳̩ȓ̛̘̃̉̋̊]̧͚ ̩̝̙ͨ̋͋͂ͣy̤̭̼̋̈ͤ͒ͩ̀̇o͗̿ǘ̦̝̿!̖̬̤̭̱̀̈[͛ͬ̿̈́̒̀/͔͈̤̣̝̠̆ͤ͌́s̤̗̭̯̞̉̏͆ͪp̛̖͍͈̹͚̗̈́ͦͤͣ̽̚o̙̦̲̯͈̤̼͐͂̎͗̚i͛̀͛ͦ̐̃͟l҉̭̩̖̹ͅę͈͊̌ͦr̭͚̪͚̤]̢̹̦̌̒̾̔
❄☜????❄ ????⚐????❄ ????☹☜✌????☜ ✋☝☠⚐☼☜
fucking none
Time stamp test.
File 146956819433.png - (570.87KB, 850x575, The things she will not cut are next to her.png) [iqdb]
22505
I'm not typing enough E's to fill this... I'll test the email elsewhere.
its 2:30 were I am, what is site time?
Non-breaking space test. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
That was not really helpful or informative at all. I'm going to try again.
One  last  try, but I'm guessing they just don't work. Might as well test some other spaces while I'm at i t​.
Juuust one more try with U+202F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
>>22603
Okay so I think that worked. Also it looks like the maximum length for a word is 150 characters and then Kusaba or whatever adds in a linebreak.
I'm a moron. It's just Word not playing nice.
Making sure one last time: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testing~
test
t[spoiler]e[spoiler]s[spoiler]t[/spoiler][/spoiler][/spoiler]
>>22663
Wha... what were you trying to achieve here?
a spaced spoiler?
>>22664

Maybe a spoiler inside another set of them?

eg. words in spoiler set one, words in spoiler set two words in spoiler set one.

As far as I know, it doesn't work.
It worked on 4chan's textboards (RIP). Guess modified Kusaba doesn't handle bbcode the same way.
WHY DO YOU NOT LET ME POST THP? WHY?! I WISH TO VOTE DAMNIT!
Let's see if tabbing works, shall we?
It could be useful...
>>22869
Dang. No tabbing for me.
How about using six spaces instead?
what is site time v/s my time anyway? 6pm here
It was about 23 when you posted that it was 6. As such, I think that makes it about a 29 hour difference, give or take 24 hours.
>>23021
Five hour difference for you east coasters.
>>23023
Yep. I could have figured it out by voting and noting the time, but I wanted a record for when I inevitably forget.
Argentina 17:00
test
trip test
checking links to the archives: >>/th/94836
<spoiler> Test </spoiler>

test
>>23105
Forgot to sage here. Sorry.
[hr]
test
Did I get banned or something? I want to vote, but get redirected to the front page.
>>23123
Wait that worked. What the hell.
testing
Posting
cock
>>23182

Creative
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
TESTING I'M AN IDIOT
>>23234

You realize that testing that is more than a little suspicious, right?
like this right? sage
<spolier>Hi</spoiler>
<b>Hi</b>
sage
>>23258
Exactly. Just like that. It has to be in all fields. Recent update to futaba.
testing
Hi
hello
no
File 150111914032.jpg - (221.04KB, 1024x1024, 1500840832144.jpg) [iqdb]
23276
best
>>23276

Cute kitty.
mega-test
File 150148183249.gif - (88.99KB, 426x318, tumblr_lw9t15NWoM1r3woif.gif) [iqdb]
23310
image test
【womp】
e
e
 e
e
>>23320
What sorcery is this?
full
 width
spaces
Testing.
File 150507142876.png - (105.80KB, 427x254, Akyuu Hieda.png) [iqdb]
23342
Testing of tripcode, sage, and image posting. Also BBCode.
test
4:14 PM what is site time
Linking nothing or something. I also did a sage fish before this, so technically false update to this thread.

>>99999
>>23467
>>/th/999999
>>/th/198100

If I crash the site, I apologize.
test test
testtesttest!”
testtesttest!”
___testtest___test!”
clock3
spacing
spacing

spacing
I am a massive faggot
test spoiler
what "the fuck" or “what”
''’’ don’t you —- forget about me
‘’ don't you
Ignore this
tripcode
oh boy
forgot how to mark spoilers [spoiler]
[spoiler] making sure

strike
Testing, testing...
tripcode test
•Something
• Something else
testing;;;

testing;;;
testing
testing
_░_▒_▓_
Nothing to see here, move on.
aaa
bbb
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Does
it

work like
this ?
I forget how these things work sometimes.
test
Test
sorta a test
Hey, neat.

Coin flip: heads!
How many of these can I have, though?

Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!
Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails!
Coin flip: tails!
Coin flip: tails!
Coin flip: tails!
Aw. Flipping again to confirm.
Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!
Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!
Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!Coin flip: tails!
Coin flip: tails!

wow there is indeed a character counter
Coin flip: tails!

hmm, seem to be seeing tails a lot
Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails! Coin flip: tails!
a b c d e f
Rolling 1d20 => 3 Rolling 1d20 plus 1 => 10 Rolling 1d20 plus 2 => 22

am i doing this right
Rolling 1d6 plus 2 => 5

LADY LUCK BE KIND
More tests
you know the drill, tests
Invalid dice roll!
Invalid dice roll!
Rolling 1d51 => 20
Invalid dice roll!
Rolling 1d61 => 61
Rolling 1d71 => 46
Rolling 1d81 => 9
Rolling 1d91 => 62
Rolling 1d100 minus 72 => 16
Alrighty then.
Rolling 1d100 minus 72 => -54
Rolling 1d100 minus 72 => 22
Rolling 1d100 minus 72 => -18
x: Rolling 1d60 minus 30 => -11
y: Rolling 1d60 minus 30 => 26
z: Rolling 1d16 minus 4 => 0
test post
File
Removed
test post again
File 154303922236.png - (1.38KB, 800x600, rumia1.png) [iqdb]
24202
help
is this worky
or this one
[red]test[/red]
[r]test[/r]
Coin flip: tails!
Coin flip: heads!
Coin flip: heads!
Coin flip: tails!
Coin flip: tails!
Coin flip: heads!
[coinflip]
[coinflip]
[coinflip]
Coin flip: heads!
Rolling 1d6 => 1
epic test time
epic
huh
Your text is black!
do it werk
Dusk users ONLY
Oh, s it BBCode too?
another test
THP machine br0ke
smelly dumb phonepost scum
test me baby one more time
test me daddy yet again
testttt
Testing
one more time
Test
File 156338458784.png - (166.76KB, 591x332, __imaizumi_kagerou_tom_and_jerry_and_etc_drawn_by_.png) [iqdb]
24317
This is a test.

Testing testing.

Wow, it sure is big in here.
>>24316
Nobody mind me.
Coin flip: tails!

Rolling 6d2 plus 3 => 10 (1, 1, 1, 2, 1, 1, Rolls: 7)
do it werk
asdf
testttt
sage
humanism
test
[timer=19/11/04 17:00+1]
test

<jailbait>
[jailbait] take care PI talk to ya later
[PI] You too good night
<test>
“‘Curly quote test,’ the fledgling writer said.”
sage doesn't work anymore
Does it work this way?
I'm the invisible man
I'm the invisible man
Incredible how you can
See right through me
This the right amount of hiddenness?
No, that's too bright
sage still works rite
sage goes in the option field
Invalid dice roll!

how the fuck does this work
testy test
(ds[k,n])²
* * *
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
^^^
Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscivelit, sed quia non-numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipitlaboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui inea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non-provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non-recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat…
* * *
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^
Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscivelit, sed quia non-numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipitlaboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui inea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non-provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non-recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat…
* * *

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscivelit, sed quia non-numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipitlaboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui inea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non-provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non-recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat…
test test test test test
test test test test test
test test test test test
test test test test test
text
>test
text

CLMNP htest
CCNC htest
CCDNR htest
てs
work, motherfucker
it worked like this rite????
 test test
test test
test test
 test test
 test test
Test
test
the quick yellow fox, overheated due to inadequate cooling.
[spoilers]Test[/spoilers]
>>24785
[spoilers] I swear I am not an idiot [/spoilers]
I would like to correct that
File 162379095255.png - (60.46KB, 691x503, Screenshot from 2021-06-15 16-01-12.png) [iqdb]
24788
For future reference, there is a button right next to 'Reply' labelled 'Preview'. You can use this for the exact thing you're using this thread for.

If that button doesn't show for whatever reason, check your settings (top-right corner), as shown in the picture.
>>24788
Thanks kind stranger.
green
Hmm lemme try

Italics

[b] Bold [/bold]

spoiler

Coin flip: tails!

[r 1d6]

[red] Text [/red]

Wonder if this will work
test
[/spoiler] I am food [/spoiler]
I am food?
(sentence)
[Return]  [Top]


Delete or Report
Delete post []
Password  
Report post
Reason  

- Took 0.02s -
Thread Watcher x
Reply toX